Trumpeter

Trumpeter 05364 SMS Viribus Unitis Austro-Hungarian Navy

SMS Viribus Unitis Austro-Hungarian Navy - Image 1
Escala: 1:350
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru05364
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 10.5.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€68.50 o 44600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteTrumpeter
Código de artículotru05364
Peso0.67 kg
Ean:9580208053646
Escala1:350
Añadido al catálogo:8.9.2020
TagsSMS-Viribus-Unitis

SMS Viribus Unitis by³ austrowêgierskim pancernikiem (tzw. drednotem) z kresu I wojny ¶wiatowej. Stêpka pod tê jednostkê zosta³a po³o¿ona w 1910 r., wodowanie nast±pi³o w czerwcu 1911 r., a wej¶cie do s³u¿by w Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine – w 1912 roku. D³ugo¶æ okrêtu wynosi³a 152,2 m, przy szeroko¶ci 27,3 metrów. Wyporno¶æ pe³na dochodzi³a do ok. 21.600 ton, a prêdko¶æ maksymalna – do ok. 20 wêz³ów. Uzbrojenie pok³adowe, w chwili wodowania, sk³ada³o siê miêdzy innymi z: 12 dzia³ kal. 305 mm umieszczonych w czterech wie¿ach po trzy dzia³a, 12 dzia³ kal. 150 mm czy 18 dzia³ kal. 70 mm.

SMS Viribus Unitis by³ jednym z czterech pancerników nale¿±cych do klasy Tegethoff. Jednostki tego typu by³y pierwszymi, i zarazem ostatnimi, drednotami, które s³u¿y³y w marynarce Austro-Wêgier. Jednostki tego typu posiada³y nowoczesne jak na owe czasy wie¿e trójdzia³owe, z wysokiej jako¶ci armatami produkcji Skody. Równie¿ ich opancerzenie czy ogólne w³a¶ciwo¶ci bojowe by³y zbli¿one do potencjalnego przeciwnika, czyli w³oskiego pancernika typu Dante Allighieri. Natomiast wyra¼nie ustêpowa³y prêdko¶ci± w³oskim drednotom typu Conte di Cavour. Jednym z pancerników tego w³a¶nie typu by³ SMS Viribus Unitis, który zosta³ zbudowany w stoczni w Stabilimento Tecnico Triestino w Trie¶cie. Jednostka, tu¿ przed wybuchem I wojny ¶wiatowej, os³ania³a ucieczkê niemieckich jednostek SMS Goebben oraz SMS Breslau do Turcji. W 1915 roku jednostka wziê³a udzia³ w bombardowaniu Ankony, by pó¼niej – a¿ do czerwca 1918 r. – pozostawaæ w porcie w Puli. W czerwcu 1918 r. jednostka podjê³a próbê przerwania blokady na cie¶ninie Otranto – by³a  to jego ostatnia operacja bojowa w toku wojny. Jednostka zosta³a zatopiono w nocy z 31 pa¼dziernika na 1 listopada 1918 roku, przez w³oskich p³etwonurków, gdy okrêt by³ ju¿ formalnie przekazany pañstwu Serbów, Chorwatów i S³oweñców.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: SMS Viribus Unitis Austro-Hungarian Navy
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

lunes, 10.5.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 17.5.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 17.5.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
martes, 18.5.2021
-
miércoles, 19.5.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 8.9.2020
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:350
Fabricante: Master
Código de producto: MAS-SM-350-076
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.98 o 9800 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Master
Código de producto: MAS-SM-350-077
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.29 o 11300 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu53262
Disponibilidad: ¡disponible!

€36.66 o 22700 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu53263
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.37 o 6400 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduBIG5358
Disponibilidad: ¡disponible!

€60.92 o 37800 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu53264
Disponibilidad: ¡disponible!

€29.61 o 18400 pts.

Fabricante: Plastruct
Código de producto: PLS90661
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.87 o 1900 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: has72129
Disponibilidad: ¡disponible!

€35.19 o 22900 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Fujimi
Código de producto: fjm112206
Disponibilidad: ¡disponible!

€41.36 o 26900 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu17501
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.99 o 5600 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeSV-07
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Aber
Código de producto: abe1-350-07
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Artículos similares

Escala: 1:700
Fabricante: Armo
Código de producto: ARM-700-15
Disponibilidad: ¡disponible!

€57.75 o 37600 pts.

Escala: 1:250
Fabricante: JSC
Código de producto: JSC259
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.03 o 7800 pts.