MiniArt

MiniArt 37063 Soviet Tank Crew (Winter Uniform 1970-1980s)

Soviet Tank Crew (Winter Uniform 1970-1980s) - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna37063
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 3.4.2021
€11.68 o 7600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteMiniArt
Código de artículomna37063
Peso0.08 kg
Ean:4820183312587
Escala1:35
Añadido al catálogo:20.12.2019
TagsRussian-Cold-War-Tank-Crew

W chwili zakoñczenie II wojny ¶wiatowej Armia Czerwona, która niebawem (w 1946 r.) zostanie przemianowana na Armiê Radzieck±, posiada³a ok. 9,8 miliona ludzi sformowanych w ok. 500 dywizji ró¿nego typu. Liczba ta zosta³a stosunkowo szybko zredukowana, jednak w okresie Zimnej Wojny (1945-1991) liczebno¶æ ca³o¶ci radzieckich si³ zbrojnych waha³a siê od ok. 2,8 do ok. 5,3 miliona ludzi. W po³owie lat 80. XX wieku, a zatem w toku wojny w Afganistanie, radzieckie wojska l±dowe liczy³y ok. 210 dywizji, z czego a¿ ok. 40-50 dywizji stanowi³y dywizje pancerne (w radzieckiej nomenklaturze – dywizje czo³gowe), z³o¿one z ¿o³nierzy poborowych. Dywizja pancerna liczy³a trzy pu³ki czo³gów, jeden pu³k piechoty zmechanizowanej, pu³k artylerii samobie¿nej oraz liczne jednostki wsparcia. W¶ród tych ostatnich miêdzy innymi: jednostki saperskie, ³±czno¶ci czy rozpoznania chemicznego oraz silne pododdzia³y obrony przeciwlotniczej. Podstawowym uzbrojeniem sowieckiej dywizji pancernej by³y rzecz jasna czo³gi. W¶ród nich mo¿na wskazaæ tak udane konstrukcje jak T-54/T-55, T-72 czy T-80, które czêsto w chwili wprowadzania do linii by³y bardzo nowoczesnymi maszynami. Warto te¿ pamiêtaæ o skomplikowanym, ale wysoce innowacyjnym T-64, który nigdy nie by³ eksportowany – nawet do krajów Uk³adu Warszawskiego. Przyjmuje siê, ¿e ok. 1990 r. w Armii Radzieckiej znajdowa³o siê ok. 55.000 ró¿nego typu czo³gów w ró¿nym stanie technicznym i gotowo¶ci mobilizacyjnej. Warto dodaæ, ¿e sowieckie  dywizje pancerne w toku Zimnej Wojny by³y szkolone przede wszystkim do pe³noskalowego konfliktu z NATO, a za najbardziej prawdopodobny rejon dzia³añ uznawano Europê Zachodni±. W takim konflikcie zak³adano, ¿e postêpy dywizji czo³gowej bêd± wynosiæ od 80 do 100 kilometrów w ci±gu pierwszych 3 dni operacji.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Soviet Tank Crew (Winter Uniform 1970-1980s)
Añadido al catálogo: 20.12.2019
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A021
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.11 o 4600 pts.

Artículos similares

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna37037
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.38 o 8100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna37053
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.51 o 8200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru00435
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.28 o 9300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: ICM
Código de producto: icm35601
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.23 o 6700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru00433
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.13 o 5300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-35003
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.60 o 10200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Djiti's production
Código de producto: DJI-35069
Disponibilidad: a pedido

€10.60 o 6900 pts.