CMK

CMK F72281 Soviet WW II Tank Crew + soldier for T-34 (4 fig.)

Soviet WW II Tank Crew + soldier for T-34 (4 fig.) - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF72281
Disponibilidad actual: a pedido
Fecha prevista de envío: martes, 28.9.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€11.87 o 8400 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteCMK
Código de artículoCMF72281
Peso0.02 kg
Ean:8595593122793
Escala1:72
Añadido al catálogo:4.9.2015
TagsT-34 Russian-World-War-II-Tank-Crew

Wojska pancerne i zmechanizowane Armii Czerwonej zaczêto formowaæ na szersz± skalê w pod koniec lat 20. i w latach 30. XX wieku. Zw³aszcza na lata 30. XX wieku przypada ich dynamiczny rozwój. Znajdowa³o to odbicie zarówno w strukturze organizacyjnej, jak i w wyposa¿eniu. Na pierwszej z tych p³aszczyzn zaczêto od 1932 r. formowaæ korpusy zmechanizowane, których struktura zreszt± ewoluowa³a do wybuchu II wojny ¶wiatowej. Gdy idzie o wyposa¿enie – zaczêto wprowadzaæ nowe rodzaje czo³gów, takie jak BT-5, BT-7, T-26 czy czo³g wielowie¿owy T-28. Bardzo udane czo³gi wprowadzone te¿ do linii krótko przez rozpoczêciem wojny z III Rzesz± – mowa rzecz jasna o KW-1 oraz T-34. Pomimo jednak faktu, ¿e w chwili niemieckiej agresji radzieckie wojska pancerne mia³y zdecydowan± przewag± ilo¶ciow± nad agresorem, ponios³y one ogromne straty w ludziach i sprzêcie w pierwszym okresie wojny. Mo¿na je t³umaczyæ chocia¿by brakami w dobrze wyszkolonej kadrze oficerskiej (pok³osie stalinowskich czystek z lat 30. XX wieku), gorszym wyszkoleniu indywidualnym radzieckich czo³gistów w porównaniu z ich niemieckimi przeciwnikami czy gorszej taktyce stosowanej przez za³ogi radzieckich czo³gów. Tak¿e doktryna ich u¿ycia nie by³a tak spójna i tak dobrze ugruntowana w wyszkoleniu jak w armii niemieckiej. Mo¿na te¿ do  tego dodaæ raczej s³ab± ergonomiê wozów sowieckich czy niedobór radiostacji krótkiego i dalekiego zasiêgu w wojskach pancernych. Z czasem jednak owe b³êdy zaczêto mniej lub bardziej skutecznie korygowaæ. Przyk³adowo – od wiosny 1942 r. zaczêto formowaæ armie pancerne, które mia³y pe³niæ przede wszystkim zadania ofensywne i które stanowi³y nieco bardziej ergonomiczn± strukturê, ni¿ wcze¶niejsze korpusy zmechanizowane. Zasadne wydaje siê jednak twierdzenie, ¿e a¿ do koñca wojny Armia Czerwona k³ad³a raczej nacisk na przewag± ilo¶ciow±, ani¿eli jako¶ciow± nad przeciwnikiem, chocia¿ wprowadzi³a do s³u¿by w toku dzia³añ wojennych tak udane czo³gi jak T-34/85 czy IS-2. Widaæ to doskonale chocia¿by w toku bitwy pod Kurskiem z lipca 1943 roku.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Soviet WW II Tank Crew + soldier for T-34 (4 fig.)
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

martes, 28.9.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 5.10.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 5.10.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 6.10.2021
-
jueves, 7.10.2021

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 4.10.2021
-
martes, 5.10.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 4.9.2015
Disponibilidad actual: a pedido
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Pavla Models
Código de producto: PVM72010
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.95 o 1400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-D72060
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.98 o 12700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aber
Código de producto: abe72A13
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.57 o 4600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMB72018
Disponibilidad: a pedido

€3.56 o 2500 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF72139
Disponibilidad: a pedido

€9.77 o 6900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Evolution Miniatures
Código de producto: EVO35170
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.55 o 13100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Evolution Miniatures
Código de producto: EVO35169
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.55 o 13100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Evolution Miniatures
Código de producto: EVO35144
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.55 o 13100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3577
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.25 o 12900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Evolution Miniatures
Código de producto: EVO35163
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.55 o 13100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Evolution Miniatures
Código de producto: EVO35155
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.55 o 13100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Evolution Miniatures
Código de producto: EVO35134
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.55 o 13100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Evolution Miniatures
Código de producto: EVO35058
Disponibilidad: ¡disponible!

€37.20 o 26200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3201
Disponibilidad: ¡disponible!

€36.46 o 25700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3202
Disponibilidad: ¡disponible!

€36.46 o 25700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3203
Disponibilidad: ¡disponible!

€36.46 o 25700 pts.