Armor35

NEW! Armor35 16001 Tank Girl

Tank Girl - Image 1
Escala: 1:16
Fabricante: Armor35
Código de producto: RMR-16001
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 14.6.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€57.48 o 37400 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteArmor35
Código de artículoRMR-16001
Peso0.06 kg
Escala1:16
Añadido al catálogo:19.12.2020
TagsPin-up Russian-World-War-II-Tank-Crew

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Wojska pancerne i zmechanizowane Armii Czerwonej zaczêto formowaæ na szersz± skalê w pod koniec lat 20. i w latach 30. XX wieku. Zw³aszcza na lata 30. XX wieku przypada ich dynamiczny rozwój. Znajdowa³o to odbicie zarówno w strukturze organizacyjnej, jak i w wyposa¿eniu. Na pierwszej z tych p³aszczyzn zaczêto od 1932 r. formowaæ korpusy zmechanizowane, których struktura zreszt± ewoluowa³a do wybuchu II wojny ¶wiatowej. Gdy idzie o wyposa¿enie – zaczêto wprowadzaæ nowe rodzaje czo³gów, takie jak BT-5, BT-7, T-26 czy czo³g wielowie¿owy T-28. Bardzo udane czo³gi wprowadzone te¿ do linii krótko przez rozpoczêciem wojny z III Rzesz± – mowa rzecz jasna o KW-1 oraz T-34. Pomimo jednak faktu, ¿e w chwili niemieckiej agresji radzieckie wojska pancerne mia³y zdecydowan± przewag± ilo¶ciow± nad agresorem, ponios³y one ogromne straty w ludziach i sprzêcie w pierwszym okresie wojny. Mo¿na je t³umaczyæ chocia¿by brakami w dobrze wyszkolonej kadrze oficerskiej (pok³osie stalinowskich czystek z lat 30. XX wieku), gorszym wyszkoleniu indywidualnym radzieckich czo³gistów w porównaniu z ich niemieckimi przeciwnikami czy gorszej taktyce stosowanej przez za³ogi radzieckich czo³gów. Tak¿e doktryna ich u¿ycia nie by³a tak spójna i tak dobrze ugruntowana w wyszkoleniu jak w armii niemieckiej. Mo¿na te¿ do  tego dodaæ raczej s³ab± ergonomiê wozów sowieckich czy niedobór radiostacji krótkiego i dalekiego zasiêgu w wojskach pancernych. Z czasem jednak owe b³êdy zaczêto mniej lub bardziej skutecznie korygowaæ. Przyk³adowo – od wiosny 1942 r. zaczêto formowaæ armie pancerne, które mia³y pe³niæ przede wszystkim zadania ofensywne i które stanowi³y nieco bardziej ergonomiczn± strukturê, ni¿ wcze¶niejsze korpusy zmechanizowane. Zasadne wydaje siê jednak twierdzenie, ¿e a¿ do koñca wojny Armia Czerwona k³ad³a raczej nacisk na przewag± ilo¶ciow±, ani¿eli jako¶ciow± nad przeciwnikiem, chocia¿ wprowadzi³a do s³u¿by w toku dzia³añ wojennych tak udane czo³gi jak T-34/85 czy IS-2. Widaæ to doskonale chocia¿by w toku bitwy pod Kurskiem z lipca 1943 roku.

Okre¶lenie „Pin-Up Girls” wywodzi siê z trendu wyra¼nie dostrzeganego w latach 40. i 50. XX wieku na terenie Stanów Zjednoczonych. Dotyczy ono plakatów wieszanych przez mê¿czyzn z ró¿nych klas spo³ecznych (najczê¶ciej przez pracowników fizycznych albo ¿o³nierzy, choæ nie tylko!) ze specyficznie ubranymi oraz umalowanymi kobietami o wyra¼nym zabarwieniu erotycznym. Dodajmy, ¿e chocia¿ owe plakaty mia³y podtekst erotyczny, to jednak nie by³y traktowane jako pornografia, która w ówczesnych USA by³a zakazana. Owe „Kobiety z Plakatów”, czyli w³a¶nie Pin-Up Girls, by³y zawsze u¶miechniête, nosi³y albo rozkloszowane, lu¼ne sukienki w grochy czy paski albo te¿ bardzo sk±p± bielizn±, tudzie¿ stroje k±pielowe. Czêsto przedstawiano je w krótkich spodenkach z podwy¿szonym stanem. Rzecz jasna stroje Pin-Up Girls by³y tak przedstawione, aby odkrywaæ jak najwiêcej cia³a modelek. Dodajmy, ¿e tak¿e liczne, oficjalne zdjêcia Marilyn Monroe s± utrzymane w tej stylistyce. Tak¿e stosowany makija¿ by³ bardzo wyra¼ny z podkre¶lonymi czerwon± szmink± ustami oraz mocnymi, czarnymi kreskami nad górnymi powiekami. Warto dodaæ, ¿e od pocz±tku XXI wieku jest dostrzegalna ponowna moda na stylizacje i makija¿ utrzymany w duchu Pin-Up Girls.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Tank Girl
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

lunes, 14.6.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 21.6.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 21.6.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
martes, 22.6.2021
-
miércoles, 23.6.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 19.12.2020
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:16
Fabricante: Classy Hobby
Código de producto: CLH16008
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.50 o 12100 pts.

Artículos similares

Escala: 1:16
Fabricante: Armor35
Código de producto: RMR-16010
Disponibilidad: ¡disponible!

€57.48 o 37400 pts.

Escala: 1:16
Fabricante: Armor35
Código de producto: RMR-16016
Disponibilidad: ¡disponible!

€63.66 o 41500 pts.

Escala: 1:16
Fabricante: Armor35
Código de producto: RMR-16008
Disponibilidad: ¡disponible!

€57.48 o 37400 pts.

Escala: 1:16
Fabricante: Armor35
Código de producto: RMR-16006
Disponibilidad: ¡disponible!

€63.66 o 41500 pts.

Escala: 1:16
Fabricante: Armor35
Código de producto: RMR-16004
Disponibilidad: ¡disponible!

€57.48 o 37400 pts.

Escala: 1:16
Fabricante: Armor35
Código de producto: RMR-16024
Disponibilidad: ¡disponible!

€57.48 o 37400 pts.

Escala: 1:16
Fabricante: Armor35
Código de producto: RMR-16018
Disponibilidad: ¡disponible!

€61.51 o 40100 pts.

Escala: 1:16
Fabricante: Armor35
Código de producto: RMR-16003
Disponibilidad: ¡disponible!

€57.48 o 37400 pts.

Escala: 1:16
Fabricante: Armor35
Código de producto: RMR-16019
Disponibilidad: ¡disponible!

€57.48 o 37400 pts.

Escala: 1:16
Fabricante: Armor35
Código de producto: RMR-16027
Disponibilidad: ¡disponible!

€63.66 o 41500 pts.

Escala: 1:16
Fabricante: Armor35
Código de producto: RMR-16026
Disponibilidad: ¡disponible!

€65.54 o 42700 pts.

Escala: 1:16
Fabricante: Armor35
Código de producto: RMR-16025
Disponibilidad: ¡disponible!

€77.90 o 50700 pts.