M-Model

M-Model 32084 Teutonic Standardbearer 1410

Teutonic Standardbearer  1410 - Image 1
Escala: 54mm
Fabricante: M-Model
Código de producto: MMO32084
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 25.10.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€17.48 o 12300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteM-Model
Código de artículoMMO32084
Peso0.08 kg
Escala54mm
Añadido al catálogo:2.4.2010
TagsTeutonic-Medieval-Army

Zakon Krzy¿acki (pe³na nazwa: Zakon Szpitala Naj¶wiêtszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie) siêga swoj± genez± najpewniej III krucjaty do Ziemi ¦wiêtej (1189-1192), a jego zatwierdzenie przez papie¿a jest najczê¶ciej datowane na 1198 rok. Pierwotnie Zakon dzia³a³ przede wszystkim na terenie Ziemi ¦wiêtej i strzeg³ bezpieczeñstwa niemieckich pielgrzymów znajduj±cych siê na tych terenach. Jednak z czasem, zw³aszcza za rz±dów wielkiego mistrza Hermana von Salza zacz±³ tworzyæ zrêby w³asnej pañstwowo¶ci pocz±tkowo na terenie Siedmiogrodu, co ca³kowicie siê nie uda³o, a pó¼niej na terenie ziemi che³miñskiej (od 1226 r.) i na terenach zajêtych kosztem pogañskich ludów ba³tyckich, zw³aszcza Prusów, ze znacznie wiêkszym powodzeniem. Przyjmuje siê, ¿e do ok. 1280 podbój Prusów zosta³ zakoñczony. Nied³ugo pó¼niej (w 1309 r.) nast±pi³o przeniesienie siedziby wielkiego mistrza z Wenecji do Malborka w 1309 roku. To wówczas tak¿e (lata 1308/1309) Zakon zagarn±³ kosztem Polski ca³e Pomorze Gdañskie. Wojskowo¶æ Zakonu w XIII i XIV wieku bazowa³a przede wszystkim na ¶wietnie wyszkolonych i ho³duj±cych ¿elaznej dyscyplinie braciach zakonnych, uzbrojonych najczê¶ciej w kopie, dwusieczne miecze, kolczugi z elementami zbroi p³ytowej (pó¼niej ju¿ pe³nej zbroi p³ytowej) oraz he³my – czêsto garnczkowe, rzadziej tzw. wielkie he³my czy przy³bice. Zewnêtrznym wyró¿nikiem brata zakonnego na polu walki by³ czarny krzy¿ na bia³ym tle. Jednak u boku owych braci, których rzadko kiedy by³o kilkuset w danej bitwie, s³u¿y³y te¿ oddzia³y tzw. go¶ci z Europy Zachodniej, czyli rycerzy przyby³ych do Prus szukaæ fortuny, ale te¿ walcz±cych (zw³aszcza w XIII wieku) z pobudek religijnych. Nadto, armiê krzy¿ack± tworzy³o rycerskie pospolite ruszenie (XIV i pocz±tek XV wieku), a z czasem w coraz wiêkszym stopniu – wojska zaciê¿ne. Te ostatnie odegra³y wielk± rolê zw³aszcza w toku wojny trzynastoletniej (1454-1466). Bez w±tpienia armia Zakonu Krzy¿ackiego by³ trudnym i wymagaj±cym przeciwnikiem, a bitwa pod Grunwaldem (15 lipca 1410 roku), która przesz³a do legendy polskiego orê¿a, nieprzypadkowo wywar³a tak spore wra¿enie w Europie.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Teutonic Standardbearer 1410
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
lunes, 25.10.2021

más de 1 uds.
martes, 9.11.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 2.11.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 17.11.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 2.11.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 17.11.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 3.11.2021
-
jueves, 4.11.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 18.11.2021
-
viernes, 19.11.2021

Correo certificado

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 29.10.2021
-
martes, 2.11.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 16.11.2021
-
miércoles, 17.11.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 2.4.2010
Disponibilidad actual: ¡disponible!
 • artículo disponible
 • artículo no disponible
 • artículo disponible a pedido
 • entrega de mercancía
 • no hay
 • 1 unidad
 • 2 unidades
 • 3-5 unidades
 • 6-10 unidades
 • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 54mm
Fabricante: M-Model
Código de producto: MMO32031
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.19 o 11400 pts.

Escala: 54mm
Fabricante: M-Model
Código de producto: MMO32070
Disponibilidad: ¡disponible!

€31.99 o 22600 pts.

Escala: 54mm
Fabricante: M-Model
Código de producto: MMO32095
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.96 o 4900 pts.

Escala: 54mm
Fabricante: M-Model
Código de producto: MMO32040
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.19 o 11400 pts.

Escala: 54mm
Fabricante: M-Model
Código de producto: MMO32038
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.19 o 11400 pts.

Escala: 54mm
Fabricante: M-Model
Código de producto: MMO32046
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.96 o 4900 pts.

Escala: 54mm
Fabricante: M-Model
Código de producto: MMO32082
Disponibilidad: a pedido

€17.48 o 12300 pts.

Escala: 1:10
Fabricante: Nutsplanet
Código de producto: NTS-NP-B006
Disponibilidad: a pedido

€59.78 o 42200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de producto: mir135004
Disponibilidad: a pedido

€7.01 o 5000 pts.

Escala: 90mm
Fabricante: M-Model
Código de producto: MMO90001
Disponibilidad: a pedido

€58.04 o 40900 pts.