CMK

CMK F48053 US Helicopter Crew, Vietnam

US Helicopter Crew, Vietnam - Image 1
Escala: 1:48
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF48053
Disponibilidad actual: a pedido
Fecha prevista de envío: miércoles, 18.8.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€16.44 o 11600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteCMK
Código de artículoCMF48053
Peso0.02 kg
Ean:8595593105406
Escala1:48
Añadido al catálogo:20.7.2010
TagsUS-Vietnam-War-Helicopter-Crew Vietnam-War-1964-1975

Wojna wietnamska, nazywana te¿ II wojn± indochiñsk± (ang. Wietnam War) toczy³a siê od 1964 r. (wydarzenia w Zatoce Tonkiñskiej) albo od 1965 r. (l±dowanie pierwszych, wiêkszych si³ amerykañskich w Wietnamie) do 1975 r., czyli do chwili zajêcia Wietnamu Po³udniowego przez Wietnam Pó³nocny. Przeciwnikami w tej wojnie, by³y z jednej strony Stany Zjednoczone wspieraj±ce swego sojusznika, czyli Wietnam Po³udniowy oraz Wietnam Pó³nocny, wraz z komunistyczn± partyzantk± Vietcong, wspierany (w taki lub inny sposób) przez ChRL oraz ZSRR. Przyjmuj siê, ¿e jednorazowo, maksymalnie, Wietnam Pó³nocny zaanga¿owa³ w konflikt ok. 690.00 ¿o³nierzy, Vietcong – ok. 200.000 ludzi, natomiast Stany Zjednoczone osi±gnê³y szczyt swego zaanga¿owania w 1969 r. kiedy to w Wietnamie znajdowa³o siê ok. 540.000 amerykañskich ¿o³nierzy. Bezpo¶redni± przyczyn± konfliktu by³ roszczenia i ambicje Wietnamu Pó³nocnego do przejêcia w³adzy i kontroli nad swym po³udniowym s±siadem, na co nie mog³y i nie chcia³y siê zgodziæ Stany Zjednoczone. Wojna wietnamska by³a doskona³ym przyk³adem wojny partyzanckiej, w którym wysoce zaawansowane technologiczne si³y zbrojne USA, ponosi³y spore straty i finalnie przegra³y w starciu z wojskami wyposa¿onymi nieporównywalnie gorzej. Warto dodaæ, ¿e z czysto militarnego punktu widzenia wojska amerykañskie potrafi³y zadawaæ swemu przeciwnikowi ogromne straty (np. ofensywa Tet z 1968 r.), ale na tzw. „froncie domowym” ca³kowicie j± przegra³y. Czêsto przyjmuje siê, ¿e wojna wietnamska zosta³a przegrana przez USA przede wszystkim z powodu napiêæ w amerykañskim spo³eczeñstwie, jego niechêci do tej wojny oraz nieumiejêtno¶ci amerykañskiego establishmentu do przekonywuj±cego jej uzasadnienia. Wojna wietnamska zakoñczy³a siê ostatecznie w 1975 r. ca³kowit± pora¿k± Stanów Zjednoczonych, które by³y zmuszone wycofaæ siê z Wietnamu i pogodziæ siê ze zjednoczeniem Wietnamu przez komunistyczny rz±d w Hanoi. Na pewien czas wyra¼nie siê równie¿ zmniejszy³ presti¿ tego pañstwa na arenie miêdzynarodowej.

Wojna wietnamska (1964/1965-1975) to konflikt toczony pomiêdzy rz±dem Wietnamu Po³udniowego, wspieranym bardzo intensywnie (ekonomicznie, politycznie, militarnie) przez Stany Zjednoczone, a Wietnamem Pó³nocnym, wspieranym przez ZSRR oraz ChRL. Po stronie amerykañskiej w toku tego konfliktu gigantyczn± rolê odgrywa³o lotnictwo, a wielkie zmiany w podej¶ciu amerykañskich si³ zbrojnych do wojny ¶mig³owcowej. Jeszcze w toku wojny w Korei (1950-1953) ¶mig³owce traktowano przede wszystkim jako bardzo mobilny ¶rodek transportu, a ich rola wsparcia pola walki by³a stosunkowo ma³a. W toku wojny wietnamskiej ten punkt widzenia uleg³ sporym zmianom. Z jednej strony rozwijano bowiem zdolno¶ci transportu ¶mig³owcowego (np. wprowadzaj±c do s³u¿by helikoptery UH-1 Huey kilka przed wojn± wietnamsk±), co w niesprzyjaj±cym terenie Wietnamu (d¿ungla, liczne wzgórza) by³o bardzo istotne, a z drugiej – wprowadzano do s³u¿by maszyny stricte szturmowe jak AH-1 Cobra. Warto dodaæ, ¿e USA zaanga¿owa³y w ten konflikt ok. 12.000 ¶mig³owców, z czego utraci³y bezpowrotnie ok. 5600 maszyn. Warto te¿ dodaæ, ¿e w toku wojny wietnamskiej wykorzystano po raz pierwszy w historii na tak± skalê dywizjê aeromobiln± wykorzystuj±c± ¶mig³owce – mowa rzecz jasna o 1. Dywizji Kawalerii [ang. 1st Cavalry Division (Airmobile)].  


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: US Helicopter Crew, Vietnam
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
miércoles, 18.8.2021

más de 1 uds.
martes, 28.9.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 25.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 5.10.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 25.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 5.10.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 26.8.2021
-
viernes, 27.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 6.10.2021
-
jueves, 7.10.2021

Correo certificado

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 24.8.2021
-
miércoles, 25.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 4.10.2021
-
martes, 5.10.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 20.7.2010
Disponibilidad actual: a pedido
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:48
Fabricante: Aber
Código de producto: abe48A08
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.57 o 4600 pts.

Artículos similares

Escala: 1:48
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF48103
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.09 o 9200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF48280
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.12 o 8600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF48274
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.29 o 6600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: PJ Production
Código de producto: PJP-481130
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.21 o 10000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLMAL4049
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.29 o 9400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: ICM
Código de producto: icm48087
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.37 o 8700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLMAL4048
Disponibilidad: a pedido

€14.53 o 10300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF72349
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.32 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF35170
Disponibilidad: ¡disponible!

€19.02 o 13400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF35171
Disponibilidad: ¡disponible!

€19.02 o 13400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF35183
Disponibilidad: ¡disponible!

€19.02 o 13400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de producto: GER-72-CW-2013
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.09 o 11400 pts.