Legend

Legend LF0032 US Soldier with aVietnamese child on his shoulder

US Soldier with aVietnamese child on his shoulder - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF0032
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 19.5.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€14.79 o 9600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteLegend
Código de artículoLEG-LF0032
Peso0.03 kg
Escala1:35
Añadido al catálogo:9.5.2017
TagsUS-Modern-Marines Vietnam-War-1964-1975

Wojna wietnamska, nazywana te¿ II wojn± indochiñsk± (ang. Wietnam War) toczy³a siê od 1964 r. (wydarzenia w Zatoce Tonkiñskiej) albo od 1965 r. (l±dowanie pierwszych, wiêkszych si³ amerykañskich w Wietnamie) do 1975 r., czyli do chwili zajêcia Wietnamu Po³udniowego przez Wietnam Pó³nocny. Przeciwnikami w tej wojnie, by³y z jednej strony Stany Zjednoczone wspieraj±ce swego sojusznika, czyli Wietnam Po³udniowy oraz Wietnam Pó³nocny, wraz z komunistyczn± partyzantk± Vietcong, wspierany (w taki lub inny sposób) przez ChRL oraz ZSRR. Przyjmuj siê, ¿e jednorazowo, maksymalnie, Wietnam Pó³nocny zaanga¿owa³ w konflikt ok. 690.00 ¿o³nierzy, Vietcong – ok. 200.000 ludzi, natomiast Stany Zjednoczone osi±gnê³y szczyt swego zaanga¿owania w 1969 r. kiedy to w Wietnamie znajdowa³o siê ok. 540.000 amerykañskich ¿o³nierzy. Bezpo¶redni± przyczyn± konfliktu by³ roszczenia i ambicje Wietnamu Pó³nocnego do przejêcia w³adzy i kontroli nad swym po³udniowym s±siadem, na co nie mog³y i nie chcia³y siê zgodziæ Stany Zjednoczone. Wojna wietnamska by³a doskona³ym przyk³adem wojny partyzanckiej, w którym wysoce zaawansowane technologiczne si³y zbrojne USA, ponosi³y spore straty i finalnie przegra³y w starciu z wojskami wyposa¿onymi nieporównywalnie gorzej. Warto dodaæ, ¿e z czysto militarnego punktu widzenia wojska amerykañskie potrafi³y zadawaæ swemu przeciwnikowi ogromne straty (np. ofensywa Tet z 1968 r.), ale na tzw. „froncie domowym” ca³kowicie j± przegra³y. Czêsto przyjmuje siê, ¿e wojna wietnamska zosta³a przegrana przez USA przede wszystkim z powodu napiêæ w amerykañskim spo³eczeñstwie, jego niechêci do tej wojny oraz nieumiejêtno¶ci amerykañskiego establishmentu do przekonywuj±cego jej uzasadnienia. Wojna wietnamska zakoñczy³a siê ostatecznie w 1975 r. ca³kowit± pora¿k± Stanów Zjednoczonych, które by³y zmuszone wycofaæ siê z Wietnamu i pogodziæ siê ze zjednoczeniem Wietnamu przez komunistyczny rz±d w Hanoi. Na pewien czas wyra¼nie siê równie¿ zmniejszy³ presti¿ tego pañstwa na arenie miêdzynarodowej.

United States Marine Corps (USMC, pol. Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych) jest samodzielnym rodzajem si³ zbrojnych USA. Jednostka powsta³a w listopadzie 1775 roku, a pierwszy odzia³ tej jednostki zosta³ sformowany rok pó¼niej. W XIX w. i na pocz±tku XX wieku ¿o³nierze US Marines s³u¿yli przede wszystkim w regionie Ameryki Po³udniowej i ¦rodkowej, strzeg±c amerykañskich interesów w tym rejonie ¶wiata. Wówczas równie¿ utar³a siê zasada, ¿e to w³a¶nie USMC jest przerzucany w rejon dzia³añ jako pierwszy spo¶ród innych jednostek si³ zbrojnych USA. ¯o³nierze Korpusu walczyli w I wojnie ¶wiatowej, ale szczególn± s³awê zdobyli sobie w toku krwawych i ciê¿kich walk na Pacyfiku w latach 1941-1945, bior±c udzia³ w takich bitwach jak Guadalcanal (1942-1943), Tarawa (1943), Iwo-Jima czy Okinawa (obie z 1945 r.). Nierzadko w obliczu wroga, ¿o³nierze tej formacji wykazywali siê spor± odwag±, czego przyk³adem mo¿e byæ np.,. John Basilone odznaczony Medalem Honoru za swe dokonana w czasie walk na Gudalcanal. Po 1945 r., ¿o³nierze Korpusu walczyli chocia¿by w wojnie koreañskiej (1950-1953) czy zw³aszcza wojnie wietnamskiej (1964/1965-1975), ponosz±c w tej ostatniej wojnie ciê¿kie straty. Po zakoñczeniu Zimnej Wojny ¿o³nierze USMC wziêli udzia³ chocia¿by w obu wojnach w Zatoce (1990-1991 i 2003). W chwili obecnej w Korpusie s³u¿y 182.000 ¿o³nierzy, a w rezerwie znajduje siê ok. 38.500 osób. Mottem Korpusu jest ³aciñska dewiza Semper Fidelis (pol. zawsze wierny).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: US Soldier with aVietnamese child on his shoulder
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 2 uds.
miércoles, 19.5.2021

más de 2 uds.
jueves, 14.10.2021

GLS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 26.5.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 21.10.2021

UPS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 26.5.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 21.10.2021

DHL

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 27.5.2021
-
viernes, 28.5.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 22.10.2021
-
lunes, 25.10.2021

Correo certificado

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 25.5.2021
-
miércoles, 26.5.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 20.10.2021
-
jueves, 21.10.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 9.5.2017
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF12A9
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.97 o 8500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF3D003
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.10 o 5900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF3D004
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.10 o 5900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF1115
Disponibilidad: a pedido

€15.25 o 9900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF1197
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.93 o 7100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF3D008
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.20 o 15100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF1238
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.29 o 11300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF3D005
Disponibilidad: a pedido

€11.38 o 7400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM316
Disponibilidad: a pedido

€18.45 o 12000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-T35222
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.73 o 13500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLMEL023
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.75 o 3100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: AFV Club
Código de producto: afv-AC35010
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.08 o 4600 pts.

Artículos similares

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF0107
Disponibilidad: ¡disponible!

€30.89 o 20100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF0052-3505
Disponibilidad: ¡disponible!

€25.94 o 16900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF0019
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.51 o 4900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF0018
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.51 o 4900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF0074-3527
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.56 o 6200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF0039
Disponibilidad: ¡disponible!

€25.94 o 16900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF0037
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.56 o 6200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF0017
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.51 o 4900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF0048-3501
Disponibilidad: ¡disponible!

€25.94 o 16900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF0038
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.56 o 6200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF0016
Disponibilidad: a pedido

€7.51 o 4900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF0057-3510
Disponibilidad: a pedido

€9.56 o 6200 pts.