MP Originals Masters Models

MP Originals Masters Models A48038 US WWII weaponry (big set)

US WWII weaponry (big set) - Image 1
Escala: 1:48
Código de producto: MPO-A48038
Disponibilidad actual: a pedido
Fecha prevista de envío: miércoles, 2.6.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€9.48 o 6200 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteMP Originals Masters Models
Código de artículoMPO-A48038
Peso0.01 kg
Escala1:48
Añadido al catálogo:5.8.2020
TagsBazooka M1-Rifle US-World-War-II-Infantry

Bazooka by³a amerykañsk± wyrzutni± niekierowanych pocisków przeciwpancernych z g³owic± kumulacyjn± z okresu II wojny ¶wiatowej oraz doby powojennej. W wersji podstawowej (oznaczenie: M1) broñ wa¿y³a 5,9 kilogramów, d³ugo¶æ siêga³a 137 centymetrów, a zasiêg skuteczny dochodzi³ do 140 metrów. Kaliber broni wynosi³ 60 mm.

Pierwsze prace nad indywidualn± broni± przeciwpancerna amerykañskiej piechoty mia³y miejsce ju¿ w 1933 r., ale dopiero wybuch II wojny ¶wiatowej wyra¼nie je przyspieszy³. Pierwsze egzemplarze bazooki zosta³y u¿yte w toku walk w Afryce Pó³nocnej w 1942 r., gdzie okaza³y siê u¿yteczn± i skuteczn± broni±. Z czasem pojawia³y siê udoskonalone wersje modelu M1: M1A1 (model o uproszczonej konstrukcji, ale z ulepszonym uk³adem elektrycznym) oraz M9 i M9A1 (wersje z lepszymi urz±dzeniami celowniczymi oraz redukcj± obs³ugi do 1 ¿o³nierza w wersji M9A1). Po II wojnie ¶wiatowej bazooka by³a nadal rozwijana czego efektem by³a M20 Super Bazooka o kalibrze 88,9 mm, z nowym pociskiem rakietowym i zdoln± przebiæ pancerz o grubo¶ci do 280 mm oraz wydatnie zwiêkszonej dono¶no¶ci. Pojawi³ siê równie¿ model M20B1 z wyrzutni± o obni¿onej masie, wykonan± z aluminium. Ostatnie wersje bazooki zosta³y wycofane z US Army w latach 60. XX wieku, a w ich miejsce przyjêto do uzbrojenia wyrzutniê M72 LAW.

Karabin M1 Garand to amerykañski karabin samopowtarzalny z okresu miêdzywojennego, II wojny ¶wiatowej oraz doby powojennej. Pierwsze prototypy broni powsta³y w 1928 r., a produkcja wielkoseryjna trwa³a w latach 1934-1957. W sumie powsta³o ok. 5,5 miliona sztuk tej broni. Prêdko¶æ pocz±tkowa pocisku wystrzelonego z tej broni dochodzi³a do 825 m/s, a zasiêg strza³u skutecznego oscylowa³ wokó³ 400 metrów. Praktyczna szybkostrzelno¶æ, przy dobrze wyszkolonym strzelcu, wynosi³a ok. 30 strza³ów na minutê. Masa broni nieza³adowanej to 4,3 kilogramy, a jej ca³kowita d³ugo¶æ wynosi³a 1,1 metra.

Karabin M1 zosta³ opracowany przez Johna Garanda, od którego nazwiska broñ wziê³a swoj± nazwê. By³ to pierwszy karabin samopowtarzalny, stosowany na masow± skalê w US Army i zast±pi³ jako podstawowe uzbrojenia ¿o³nierza piechoty karabin powtarzalny Springfield M1903, który by³ z kolei wzorowany na niemieckim karabinie Gewehr 98. Broñ by³a pocz±tkowo przyjmowana przez ¿o³nierzy i oficerów ze spor± rezerw±, ale w toku II wojny ¶wiatowej wykaza³a swoje spore zalety – przede wszystkim wysok± niezawodno¶æ, znacznie lepsz± szybkostrzelno¶æ w porównaniu z karabinami powtarzalnymi i ogólnie by³a uznawana za konstrukcjê wysoce udan±. Powsta³y równie¿ rozliczne wersje specjalistyczne – przede wszystkim M1C oraz M1D, które by³y przeznaczone dla strzelców wyborowych. Karabin M1 Garand odegra³ wielk± rolê w czasie II wojny ¶wiatowej oraz w czasie wojny koreañskiej (1950-1953) bêd±c podstawow± broni± ¿o³nierza US Army oraz US Marine Corps. Zosta³ zast±piony dopiero w 1957 r. przez karabin M14.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: US WWII weaponry (big set)
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
miércoles, 2.6.2021

más de 1 uds.
miércoles, 25.8.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 9.6.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 1.9.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 9.6.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 1.9.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 10.6.2021
-
viernes, 11.6.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 2.9.2021
-
viernes, 3.9.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 5.8.2020
Disponibilidad actual: a pedido
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:48
Fabricante: MP Originals Masters Models
Código de producto: MPO-A48039
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.66 o 3700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna35329
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.42 o 8700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM326
Disponibilidad: ¡disponible!

€19.58 o 12800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM327
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.35 o 11300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu635014
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.56 o 8400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Pavla Models
Código de producto: PVM35018
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.71 o 1100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF3D033
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.10 o 5900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF3D032
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.10 o 5900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF3D031
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.10 o 5900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF35338
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.86 o 8400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF3D030
Disponibilidad: a pedido

€9.10 o 5900 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: MP Originals Masters Models
Código de producto: MPO-A48036
Disponibilidad: a pedido

€5.66 o 3700 pts.