Haliñski

Haliñski MM-1-97 US submarine USS ARCHERFISH

US submarine USS ARCHERFISH - Image 1
Escala: 1:200
Fabricante: Haliñski
Código de producto: HAL-MM-1-97
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 10.5.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€11.57 o 7500 pts.

Incluido 8.00% de iva

Información básica

FabricanteHaliñski
Código de artículoHAL-MM-1-97
Peso0.08 kg
Escala1:200
Añadido al catálogo:27.12.2006
TagsUSS-Archerfish
Scale: 1:200

USS Archerfish (SS-311) by³ amerykañskim, oceanicznym, my¶liwskim okrêtem podwodnym o napêdzie spalinowo-elektrycznym (SS) z okresu II wojny ¶wiatowej. Stêpkê pod tê jednostkê po³o¿ono w 1943 roku, wodowanie mia³o miejsce w maju tego samego roku, a wej¶cie do s³u¿by – we wrze¶niu. D³ugo¶æ okrêtu wynosi³a 95 m, szeroko¶æ 8,3 m, a wyporno¶æ podwodna – ok. 2.400 ton.  Maksymalna prêdko¶æ podwodna to ok. 8,5-9 wêz³ów.  Okrêty tego typu posiada³y dziesiêæ wyrzutni torpedowych kal. 533 mm – w tym sze¶æ dziobowych i cztery rufowe. Na uzbrojenie okrêtu sk³ada³y siê równie¿ pojedyncze armaty kal.: 127 mm, 40 mm oraz 20 mm.

USS Archerfish by³ jednym z okrêtów podwodnych klasy Balao. Okrêty tej klasy zosta³y opracowane i wdro¿one do produkcji jako jeden z podstawowych typów okrêtów podwodnych US Navy. Jednostki by³y bardzo podobne do okrêtów klasy Gato, zosta³y jednak wykonane z innego rodzaju stali tzw. HTS, co pozwoli³o im osi±gaæ wiêksza g³êboko¶æ zanurzenia rzêdu 120-130 metrów. Posiada³y równie¿ marginalnie inne uzbrojenie artyleryjskie. Podobnie jak jednostki typu Gato, posiada³y wysoce niezawodne i sprawdzone silniki wysokoprê¿ne, które pozwala³y na stosunkowo d³ugi czas patrolu pojedynczego okrêtu. Jednostki tego typu oferowa³y te¿ – jak na okrêty podwodne tego czasu – niez³y komfort pracy za³ogi. Posiada³y równie¿ bogate jak owe czasy wyposa¿enie radiowe i elektroniczne. Montowano na nich na przyk³ad radar przeszukiwania przestrzeni powietrznej. Kariera bojowa, nale¿±ca do tej klasy, okrêtu USS Archerfish toczy³a siê w ramach Floty Pacyfiku, do której okrêt zosta³ oficjalnie w³±czony w listopadzie 1943 roku. Jednoatka w sumie wziê³a udzia³ w siedmiu patrolach bojowych w okresie od grudnia 1943 r. do wrze¶nia 1945 roku. Jednostka najwiêksza sukces odnios³a w toku swego pi±tego patrolu, kiedy to w dniu 28 listopada 1944 roku zatopi³a japoñski lotniskowiec Shinano o wyporno¶ci ok. 70.000-72.000 ton! By³ to najwiêkszy w historii okrêt zatopiony przez okrêt podwodny. Co wiêcej, do zatopienia Shinano wystarczy³y jedynie cztery torpedy wystrzelone przez USS Archerfish. Okrêt zosta³ przeniesiony do rezerwy w 1952 roku, a finalnie zatopiony jako okrêt-cel w 1968 roku

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: US submarine USS ARCHERFISH
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

lunes, 10.5.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 17.5.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 17.5.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
martes, 18.5.2021
-
miércoles, 19.5.2021

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
viernes, 14.5.2021
-
lunes, 17.5.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 27.12.2006
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?