AK-Interactive

AK-Interactive 3009 Universal Work Holder

Universal Work Holder - Image 1
Fabricante: AK-Interactive
Código de producto: AKI-3009
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 27.4.2021
€22.29 o 15700 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteAK-Interactive
Código de artículoAKI-3009
Peso0.24 kg
Ean:8436535578981
Añadido al catálogo:29.7.2014
TagsPainting-station Painting-Handle

Specjalistyczne narzêdzie modelarskie (tzw. „trzecia rêka”, ang. painting handle) dedykowane przede wszystkim do malowania modeli plastikowych. Jego czê¶ci robocze zosta³y wykonane ze stali oraz stopów aluminium, natomiast r±czka jest drewniana. Warto dodaæ, ¿e narzêdzie jest stosunkowo lekkie, a dziêki odpowiedniemu ukszta³towaniu r±czki dobrze le¿y w d³oni. Sposób u¿ycia prezentowanego narzêdzia jest stosunkowo prosty. Wystarczy rozszerzyæ, za pomoc± ¶ruby znajduj±cej siê z boku narzêdzia, czê¶æ robocz± do po¿±danej szeroko¶ci, a nastêpnie albo umie¶ciæ malowany element tak jak w imadle albo wykorzystaæ niewielkie metalowe bolce do³±czone do zestawu (w sumie jest ich 8). To drugie rozwi±zanie daje mo¿liwo¶æ malowania ca³ego elementu jednorazowo, ale zapewnia nieco gorsz± stabilno¶æ. Warto dodaæ, ¿e maksymalne rozwarcie czê¶ci roboczej to ok. 23-24 mm, natomiast maksymalna szeroko¶æ elementu malowanego z wykorzystaniem metalowych bolców to ok. 60 mm. Bardzo u¿ytecznym rozwi±zaniem jest mo¿liwo¶æ odkrêcenia czê¶ci roboczej od r±czki i umieszczenie jej z pomalowanym modelem lub figurk± w innym miejscu. Prezentowane narzêdzie nadaje siê dobrze do realizowania ró¿nych prac malarskich, zarówno z wykorzystaniem pêdzla, jak i aerografu. Ze wzglêdu na wykorzystane w jego konstrukcji materia³y, konserwacja i czyszczenie nie bêd± sprawia³y wiêkszego problemu. Producent sygnalizuje równie¿ mo¿liwo¶æ wykorzystania omawianej tzw. „trzeciej rêki” do szlifowania, grawerowania lub klejenie elementów modelu, jak równie¿ (przy wykorzystaniu bolców) do zaginania drutu miedzianego albo aluminiowego. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, mo¿n± j± równie¿ wykorzystaæ przy pracach rze¼biarskich z figurkami tworzonymi od podstaw z wykorzystaniem glinki lub innych mas modelarskich. Prezentowane narzêdzie generalnie cechuj± siê niez³± jako¶ci± wykonania oraz ca³kiem dobrym spasowaniem elementów. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z modelami na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700, ale tak¿e przy pracy z figurkami w skalach 1:16 i 1:35 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54mm. Mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do prac z popiersiami. Bez w±tpienia, prezentowane narzêdzie mo¿e w bardzo wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Figure paiting handle with acrylic basement, Uchwyt do Figurek i Modeli albo Mag50 , Magnetic handle with acrylic basement.

Universal Work Holder

A very useful tool perfect for holding small and odd-shaped parts for filing, painting, engraving, sawing, shaping etc. The four steel pins can be placed anywhere around the head and are also useful for bending and forming wire around. Handle can be removed and the head can then be locked in a bench vice. Recommend products: Figure paiting handle with acrylic basement, Uchwyt do Figurek i Modeli and Mag50 , Magnetic handle with acrylic basement.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Universal Work Holder
Añadido al catálogo: 29.7.2014
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: Hobby Zone
Código de producto: HBZ-PG1
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.02 o 15500 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR549
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.65 o 4000 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR664
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.90 o 6300 pts.

Fabricante: Hobby Zone
Código de producto: HBZ-AC1
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.07 o 11300 pts.

Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru09914
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.44 o 4500 pts.

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-GT-68
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.76 o 7600 pts.

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-GT-89
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.76 o 7600 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90031
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.41 o 3100 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR660
Disponibilidad: ¡disponible!

€118.82 o 83800 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90028
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.53 o 6000 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90151
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.32 o 8700 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR546
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.69 o 6800 pts.