Rado Miniatures

Rado Miniatures 35036 W-SS Panzer NCO, summer 1944 - Battlefront Normandy

W-SS Panzer NCO, summer 1944 - Battlefront Normandy - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35036
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 19.4.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€17.24 o 11200 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteRado Miniatures
Código de artículoRDM35036
Peso0.02 kg
Escala1:35
Añadido al catálogo:21.10.2020
TagsGerman-World-War-II-Waffen-SS German-World-War-II-Tank-Crew

Pierwsz± jednostk± paramilitarn±, która mia³a w nazwie skrót SS (niem. Schutz Staffel) by³a osobista ochrona dyktatora III Rzeszy o nazwie Leibstandarte Adolf Hitler, która zosta³a oficjalnie sformowana w 1933 roku. Od 1934 r. SS by³ formacj± niezale¿n±, na której czele sta³ Heinrich Himmler. Z czasem sformowano dalsze jednostki SS, miêdzy innymi SS-Totenkopfverbände oraz SS-Verfügungstruppe. Warto dodaæ, ¿e ta ostatnia by³a szkolona podobnie do regularnych jednostek piechoty Wehrmachtu. Na stosunkowo niewielk± skalê jednostek SS u¿yto bojowo w czasie walk w Polsce w 1939 r. oraz w kampanii francuskiej w 1940 roku. Pierwsze jednostki przeznaczone od pocz±tku do walk na froncie utworzono w po³owie 1940 r. nadaj±c im okre¶lenie Waffen SS. Pocz±tkowo werbunek do nich by³ ochotniczy, przeprowadzany tak¿e w¶ród ludno¶ci nie-niemieckiej, ale z czasem zaczêto stosowaæ obowi±zkowy pobór. W ramach Waffen-SS sformowano wiele dywizji o ró¿nej warto¶ci bojowej. Niemniej kilka z nich (np. 1 Dywizjê Pancern± SS LAH, 2 Dywizjê Pancern± SS Das Reich czy 12 Dywizjê Pancern± SS Hitlerjugend) mo¿na uznaæ za jednostki elitarne, o bardzo wysokiej warto¶ci bojowej i czêsto wyposa¿one w najlepszy dostêpny sprzêt. Swe niema³e walory wykaza³y nie tylko na froncie wschodnim (1941-1945), zw³aszcza w toku walk pod Charkowem w 1943 r., ale te¿ w toku bojów we Francji w 1944 roku. Inna sprawa, ¿e jako¶æ kadry dowódczej tych jednostek by³a w niejednym przypadku dyskusyjna, a wielu ¿o³nierzy Waffen-SS dopu¶ci³o siê w toku II wojny ¶wiatowej zbrodni wojennych.

Pierwsze czo³gi w armii niemieckiej pojawi³y siê ju¿ u schy³ku I wojny ¶wiatowej – by³y to maszyny A7V. Po podpisaniu traktatu wersalskiego niemieckim si³om zbrojnym zabroniono rozwoju broni pancernej, ale strona niemiecka nie honorowa³a tych ograniczeñ i potajemnie rozwija³a broñ pancern±. Natomiast po doj¶ciu Adolfa Hitlera do w³adzy w 1933 r. ów rozwój sta³ siê ju¿ ca³kowicie oficjalny, a w 1935 r. sformowana 1. Dywizjê Pancern±. W okresie 1935-1939 sformowano te¿ dalsze dywizje, a ich g³ównym sprzêtem by³y wozy Pz.Kpfw: I, II, III oraz IV. Pojedyncza dywizja pancerna w tym czasie by³a z³o¿ona z brygady czo³gów dzielonej na dwa regimenty pancerne, brygady piechoty zmotoryzowanej oraz pododdzia³ów wsparcia, miêdzy: rozpoznawczego, artylerii, przeciwlotniczego czy saperów. Etatowo liczy³a ok. 300 czo³gów. Warto równie¿ dodaæ, ¿e niemieckie wojska pancerne (niem. Panzerwaffe) by³y szkolone i przygotowywane do realizowania doktryny wojny b³yskawicznej, a nie – tak jak w wielu ówczesnych armiach – do wspierania dzia³añ piechoty. K³adziono zatem nacisk w szkoleniu „pancerniaków” na wymienno¶æ funkcji, samodzielno¶æ w podejmowaniu decyzji przez oficerów i podoficerów oraz jak najlepsze opanowanie techniczne posiadanych czo³gów. Wszystko to zaowocowa³o wielkimi sukcesami niemieckiej broni pancernej w Polsce w 1939 r., ale zw³aszcza na zachodzie Europy w 1940 roku. Tak¿e w toku walk w Afryce Pó³nocnej – zw³aszcza w okresie 1941-1942 – niemieckie wojska pancerne okazywa³y siê bardzo trudnym przeciwnikiem. Przed inwazj± na ZSRR liczba niemieckich dywizji pancernych wzros³a niemal dwukrotnie, ale liczba czo³gów w tych jednostkach zmala³a do ok. 150-200 wozów. Tak¿e w toku walk na froncie wschodnim – zw³aszcza w latach 1941-1942 – niemieckie wojska pancerne górowa³y wyszkoleniem i organizacj± nad swym sowieckim przeciwnikiem. Jednak kontakt z takimi wozami jak T-34 czy KW-1 wymusi³ wprowadzenie do linii w 1942 i 1943 r. czo³gów Pz.Kpfw V oraz VI. Rosn±ce straty na froncie wschodnim, jak równie¿ przegrane batalie – pod Stalingradem czy Kurskiem – sprawi³y, ¿e niemiecka Panzerwaffe zosta³a os³abiona. W jej strukturze pojawi³y siê bataliony czo³gów ciê¿kich (z 3 kompaniami czo³gów), a w 1943 r. powo³ano dywizje grenadierów pancernych. Dawa³a te¿ o sobie znaæ coraz wyra¼niejsza przewaga strony radzieckiej, a od 1944 r. – konieczno¶æ równoczesnej walki z wojskami radzieckimi na wschodzie oraz aliantami na zachodzie. Przyjmuje siê równie¿, ¿e to wtedy (w latach 1944-1945) wyszkolenie niemieckich wojsk pancernych by³o s³absze, ani¿eli w okresie wcze¶niejszym i nie stanowi³o ju¿ tak istotnej przewagi po stronie niemieckiej, ni¿ wcze¶niej. Ostatnimi, zakrojonymi na du¿± skalê, operacjami niemieckiej Panzerwaffe by³y ofensywy w Ardenach (1944-1945) oraz na Wêgrzech (1945 r.).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: W-SS Panzer NCO, summer 1944 - Battlefront Normandy
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
lunes, 19.4.2021

más de 1 uds.
martes, 4.5.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 27.4.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 11.5.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 26.4.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 11.5.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 27.4.2021
-
miércoles, 28.4.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 12.5.2021
-
jueves, 13.5.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 21.10.2020
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35H01
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.96 o 6500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35PE01
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.96 o 6500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35H04
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.96 o 6500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM424
Disponibilidad: a pedido

€12.05 o 7900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A086
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H021
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.20 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H022
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.20 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H017
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.20 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H006
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.20 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H012
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.20 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H011
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.20 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H010
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.20 o 6600 pts.

Artículos similares

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35037
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.24 o 11200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35038
Disponibilidad: ¡disponible!

€44.86 o 29200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35014
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.24 o 11200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35015
Disponibilidad: ¡disponible!

€31.42 o 20500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35035
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.24 o 11200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35024
Disponibilidad: ¡disponible!

€31.42 o 20500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35025
Disponibilidad: ¡disponible!

€44.86 o 29200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35022
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.41 o 10000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35013
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.24 o 11200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35002
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.41 o 10000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35001
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.87 o 10300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: The Bodi Miniatures
Código de producto: TBM-35138
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.56 o 8800 pts.