Modellers World W001 Fresh Rust

W001 Fresh Rust - Image 1
Fabricante: Modellers World
Código de producto: MDW-W001
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 10.5.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€3.97 o 2600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteModellers World
Código de artículoMDW-W001
Peso0.08 kg
Capacidad30ml
Añadido al catálogo:17.7.2019

PL

Zalecane stosowanie:

 • ¦wie¿a, pomarañczowa rdza.

 • Rdza w wilgotnym ¶rodowisku.

 • Rdzawe zacieki

 • Rdza na powierzchni (niewytarty wash)

Wysokiej jako¶ci, idealnie rozcieñczona farba olejna do wykonywania techniki „wash” na powierzchni modelu. D³u¿sze ni¿ w przypadku emalii schniêcie pozwala na maksymaln± kontrolê i bezstresow± pracê z modelem. Washe olejne Modellers World zawieraj± tylko najwy¿szej jako¶ci komponenty: odporne na blakniêcie pigmenty oraz rozcieñczalniki silnie wzmagaj±ce kapilarno¶æ, czyli zdolno¶æ podci±gania farby. Oil Wash szybko i dok³adnie wype³nia i op³ywa detale, umo¿liwiaj±c bardzo precyzyjny „pin wash”, jak i tworzenie ciekawych efektów jako wash ogólny. Przyjemny zapach uprzyjemnia pracê z produktem. Ka¿da butelka zawiera zakraplacz do aplikacji oraz stalow± kulkê do szybkiego mieszania.

Sposób u¿ycia:

Wstrz±¶nij przed u¿yciem. Pomalowany model zabezpiecz akrylowym lakierem bezbarwnym satynowym lub b³yszcz±cym. Aby podkre¶liæ detale, dotknij szczelin, linii i wystaj±cych punktów za pomoc± pêdzelka i pozwól farbie rozp³yn±æ siê wzd³u¿ detalu. Pozostaw do wyschniêcia na oko³o 20-30 minut. Wytrzyj nadmiar w poprzek zag³êbieñ za pomoc± zwil¿onego w rozcieñczalniku Oils Thinner & Cleaner wacika lub papierowego rêcznika. Mo¿esz tak¿e zalewaæ bez wycierania powierzchniê modelu farb± w miejscach gdzie chcesz imitowaæ zacieki i osady. W tym wypadku stosuj Oil Wash na lakier bezbarwny matowy.

Wyprodukowano w Polsce.

 

ENG

Recommended use:

 

 • Fresh, orange rust.

 • Rust in a humid environment.

 • Rusty stains

 • Rust on the surface (not washed)


High quality, ideally diluted oil paint to perform the "wash" technique on the surface of the model. Longer drying than in the case of enamel allows for maximum control and stress-free work with the model. Modellers World Oil Washes contain only the highest quality components: fade-resistant pigments and thinners that strongly increase capillarity - the ability to spreading the paint. Oil Wash quickly and accurately fills and flows details, enabling a very precise "pin wash" and creating interesting effects as a general wash. Nice smell makes work with the product more pleasant. Each bottle contains a dropper for application and a steel ball for quick mixing.


Usage:


Shake before use. Pre-painted model must be secured with acrylic varnish - satin or gloss. To emphasize the details, touch the slits, seam-lines and protruding points using brush and allow the paint to melt along the detail. Leave to dry for about 20-30 minutes. Wipe the excess across the cavities with a cotton swab or paper towel moistened with the “Oils Thinner & Cleaner”. You can also flood without wiping the surface of the model with paint in places where you want to imitate streaks and sediments. In this case, use Oil Wash on a matt varnish.

Made in Poland.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: W001 Fresh Rust
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 2 uds.
lunes, 10.5.2021

más de 2 uds.
martes, 11.5.2021

GLS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 17.5.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 18.5.2021

UPS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 17.5.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 18.5.2021

DHL

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 18.5.2021
-
miércoles, 19.5.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 19.5.2021
-
jueves, 20.5.2021

Correo certificado

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 14.5.2021
-
lunes, 17.5.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 17.5.2021
-
martes, 18.5.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 17.7.2019
Disponibilidad actual: ¡disponible!
 • artículo disponible
 • artículo no disponible
 • artículo disponible a pedido
 • entrega de mercancía
 • no hay
 • 1 unidad
 • 2 unidades
 • 3-5 unidades
 • 6-10 unidades
 • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?