Modellers World W005 Light Brown

W005 Light Brown - Image 1
Fabricante: Modellers World
Código de producto: MDW-W005
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 17.12.2019
€3.97 o 2600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteModellers World
Código de artículoMDW-W005
Peso0.08 kg
Capacidad30ml
Añadido al catálogo:17.7.2019

PL
Zalecane stosowanie:

 • Pojazdy AFV
 • Africa Korps
 • Pustynne kamufla¿e
 • Dioramy, piaszczyste powierzchnie

Wysokiej jako¶ci, idealnie rozcieñczona farba olejna do wykonywania techniki „wash” na powierzchni modelu. D³u¿sze ni¿ w przypadku emalii schniêcie pozwala na maksymaln± kontrolê i bezstresow± pracê z modelem. Washe olejne Modellers World zawieraj± tylko najwy¿szej jako¶ci komponenty: odporne na blakniêcie pigmenty oraz rozcieñczalniki silnie wzmagaj±ce kapilarno¶æ, czyli zdolno¶æ podci±gania farby. Oil Wash szybko i dok³adnie wype³nia i op³ywa detale, umo¿liwiaj±c bardzo precyzyjny „pin wash”, jak i tworzenie ciekawych efektów jako wash ogólny. Dodatek perfum uprzyjemnia pracê z produktem. Ka¿da butelka zawiera uniwersalny pêdzelek do aplikacji oraz stalow± kulkê do szybkiego mieszania.

Sposób u¿ycia:
Wstrz±¶nij przed u¿yciem. Pomalowany model zabezpiecz akrylowym lakierem bezbarwnym satynowym lub b³yszcz±cym. Aby podkre¶liæ detale, dotknij szczelin, linii i wystaj±cych punktów za pomoc± za³±czonego pêdzelka i pozwól farbie rozp³yn±æ siê wzd³u¿ detalu. Pozostaw do wyschniêcia na oko³o 20-30 minut. Wytrzyj nadmiar w poprzek zag³êbieñ za pomoc± zwil¿onego w rozcieñczalniku (white spirit, terpentyna, lub podobne) wacika lub papierowego rêcznika. Mo¿esz tak¿e zalewaæ bez wycierania powierzchniê modelu farb± w miejscach gdzie chcesz imitowaæ zacieki i osady. W tym wypadku stosuj Oil Wash na lakier bezbarwny matowy.

Wyprodukowano w Polsce.ENG
Recommended use:

 • AFV vehicles
 • Africa Korps
 • Desert camouflage
 • Dioramas, sandy surfaces

High quality, ideally diluted oil paint to perform the "wash" technique on the surface of the model. Longer drying than in the case of enamel allows for maximum control and stress-free work with the model. Modellers World Oil Washes contain only the highest quality components: fade-resistant pigments and thinners that strongly increase capillarity - the ability to spreading the paint. Oil Wash quickly and accurately fills and flows details, enabling a very precise "pin wash" and creating interesting effects as a general wash. The addition of perfumes makes work with the product more pleasant. Each bottle contains a universal brush for application and a steel ball for quick mixing.

Usage:
Shake before use. Pre-painted model must be secured with acrylic varnish - satin or gloss. To emphasize the details, touch the slits, seam-lines and protruding points using included brush and allow the paint to melt along the detail. Leave to dry for about 20-30 minutes. Wipe the excess across the cavities with a cotton swab or paper towel moistened with a thinner (white spirit, turpentine, or similar). You can also flood without wiping the surface of the model with paint in places where you want to imitate streaks and sediments. In this case, use Oil Wash on a matt varnish.

Made in Poland.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: W005 Light Brown
Añadido al catálogo: 17.7.2019
Disponibilidad actual: no disponible
 • artículo disponible
 • artículo no disponible
 • artículo disponible a pedido
 • entrega de mercancía
 • no hay
 • 1 unidad
 • 2 unidades
 • 3-5 unidades
 • 6-10 unidades
 • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?