ICM

NEW! ICM DS3513 WWII Wehrmacht le.gl.Einheitz-Pkw (le.gl.Pkw Kfz.1,le.gl.Einheitz-Pkw Kfz.2, le.gl.Einheitz-Pkw Kfz.4)

WWII Wehrmacht le.gl.Einheitz-Pkw (le.gl.Pkw Kfz.1,le.gl.Einheitz-Pkw Kfz.2, le.gl.Einheitz-Pkw Kfz.4) - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: ICM
Código de producto: icmDS3513
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: jueves, 5.8.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€69.70 o 49200 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteICM
Código de artículoicmDS3513
Peso0.86 kg
Ean:4823044408139
Escala1:35
Añadido al catálogo:21.7.2021
TagsKfz-1 Kfz-2 Kfz-4

Kfz.2 to niemiecki, lekki, wojskowy samochód terenowy z okresu miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. Produkcja wozu trwa³a w latach 1936-1943. W jej wyniku powsta³o ok. 13.000 samochodów tego typu. Napêd – najczê¶ciej - zapewnia³ pojedynczy silnik 4-cylindrowe Stöewer o pojemno¶ci 2 litrów i mocy 50 KM. D³ugo¶æ samochodu wynosi³a ok. 3,9 m, przy rozstawie osi rzêdu 2,4 metra. Kfz.2 zosta³ zaprojektowany i by³ produkowany przez zak³ady Stöewer, ale pó¼niej produkcjê licencyjn± podjê³y te¿ zak³ady BMW oraz Hanomag. Co ciekawe, pojazdy wyprodukowane w poszczególnych zak³adach ró¿ni³y siê od siebie np. jednostk± napêdow±. W przewa¿aj±cej czê¶ci wyprodukowane egzemplarze posiada³y napêd na wszystkie ko³a. Wozy posiada³y równie¿ nadwozie z tylko trzema drzwiami: dwoma po lewej stronie i pojedynczymi drzwiami po prawej. Pojazdy tego typu by³y wykorzystywane przede wszystkim jako pojazdy ³±czno¶ci radiowej (niem. Funkkraftwagen). Samochody Kfz.2 s³u¿y³y w³a¶ciwie na wszystkich frontach II wojny ¶wiatowej, miêdzy innymi w toku walk na froncie wschodnim.

Kfz.4 (pe³na nazwa: Kfz.4 Truppenluftschutzkraftwagen) to niemiecki, lekki, wojskowy samochód terenowy z okresu miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. Wóz wszed³ do s³u¿by w 1938 roku. Napêd – najczê¶ciej - zapewnia³ pojedynczy silnik 4-cylindrowe Stöewer o pojemno¶ci 2 litrów i mocy 50 KM. D³ugo¶æ samochodu wynosi³a ok. 3,9 m, przy rozstawie osi rzêdu 2,4 metra. Uzbrojenie sk³ada³o siê z dwóch sprzê¿onych karabinów maszynowych MG34. Kfz.4 zosta³ zaprojektowany i by³ produkowany przez zak³ady Stöewer, ale pó¼niej produkcjê licencyjn± podjê³y te¿ zak³ady BMW oraz Hanomag. Konstrukcja pojazdu zosta³a w du¿ym stopniu oparta na wozach Kfz.1 oraz Kfz.3. Wszystkie trzy pojazdy posiada³y na przyk³ad niemal identyczne nadwozie. Samochód Kfz.4 zosta³ skonstruowany w celu zapewnienia bezpo¶redniej obrony przeciwlotniczej na krótkim i bardzo krótkim  dystansie niemieckim jednostkom zmotoryzowanym i zmechanizowanym. Jego uzbrojenie zosta³a posadowione na obrotowej lawecie (niem. Zwilingslafette 36). W toku s³u¿by Kfz.4 okaza³ siê pojazdem zbyt ciê¿kim, maj±cym niewystarczaj±cy stosunek mocy do masy, bardo skomplikowanym w obs³udze i sprawiaj±cym problemy w warunkach polowych.

Kfz.1 to niemiecki, lekki, wojskowy samochód terenowy z okresu miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. Produkcja wozu trwa³a w latach 1936-1942. D³ugo¶æ wozu siêga³a ok. 3,9 m, przy szeroko¶ci rzêdu ok. 1,7 m oraz wysoko¶ci dochodz±cej do 1,9 metra. £adowno¶æ wozu dochodzi³a do 500 kilogramów. Napêd – najczê¶ciej - zapewnia³ pojedynczy silnik Stöewer o mocy 49 KM. Przyjmuje siê, ¿e zasiêg dzia³ania wozu dochodzi³ do ok. 400 kilometrów. Kfz.1 zosta³ zaprojektowany na potrzeby niemieckiej armii l±dowej (Heer), jako jeden z wozów nale¿±cych do rodziny uniwersalnych, osobowych pojazdów wojskowych posiadaj±cych zdolno¶æ do jazdy w terenie. Zbiorczo okre¶lano je mianem Einheits-PKW, a pierwsze ich egzemplarze pojawi³y siê w latach 1936-1937. Za opracowanie i produkcjê wozu Kfz.1 by³y odpowiedzialne przede wszystkim zak³ady Stöewer, ale produkcja by³a te¿ realizowana w zak³adach BMW oraz Hanomag. Warto dodaæ, ¿e pojazdy wyprodukowane w poszczególnych zak³adach ró¿ni³y siê od siebie przede wszystkim jednostk± napêdow±, której jednak moc maksymalna oscylowa³a wokó³ 44-49 KM. Pojazdy Kfz.1 by³y wykorzystywane przede wszystkim jako lekkie samochody transportowe oraz do transportu piechoty.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: WWII Wehrmacht le.gl.Einheitz-Pkw (le.gl.Pkw Kfz.1,le.gl.Einheitz-Pkw Kfz.2, le.gl.Einheitz-Pkw Kfz.4)
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

jueves, 5.8.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
jueves, 12.8.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
jueves, 12.8.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
viernes, 13.8.2021
-
lunes, 16.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 21.7.2021
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-P35-240
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.21 o 12100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-P35-241
Disponibilidad: ¡disponible!

€19.66 o 13900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-P35-242
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.60 o 6100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: FCModeltrend
Código de producto: FCM35611
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.79 o 11800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZRE35-203
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.92 o 4200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Quinta Studio
Código de producto: QNT-QD35007
Disponibilidad: a pedido

€4.33 o 3100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Minor
Código de producto: MNO-AVM35047
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.41 o 7300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna35042
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.27 o 6500 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeS-04
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.45 o 3800 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abePP05
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.57 o 4600 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeTCS12
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.18 o 3000 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeS-24
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.45 o 3800 pts.

Artículos similares

Escala: 1:35
Fabricante: ICM
Código de producto: icm35584
Disponibilidad: ¡disponible!

€34.97 o 24700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: ICM
Código de producto: icm35581
Disponibilidad: ¡disponible!

€32.99 o 23300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: ICM
Código de producto: icm35583
Disponibilidad: ¡disponible!

€31.99 o 22600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: ICM
Código de producto: icmDS3502
Disponibilidad: ¡disponible!

€61.76 o 43600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: ICM
Código de producto: icmDS3503
Disponibilidad: ¡disponible!

€63.50 o 44800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: ICM
Código de producto: icm35582
Disponibilidad: ¡disponible!

€35.47 o 25000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM205
Disponibilidad: ¡disponible!

€124.03 o 87500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM208
Disponibilidad: ¡disponible!

€115.59 o 81500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM280
Disponibilidad: ¡disponible!

€132.71 o 93600 pts.