PanzerArt FI35-060 Waffen-SS Anorakanzug officer No.1

Waffen-SS Anorakanzug officer No.1 - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-060
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 14.6.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€11.95 o 7800 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricantePanzerArt
Código de artículoPNZFI35-060
Peso0.02 kg
Escala1:35
Añadido al catálogo:6.11.2020
TagsGerman-World-War-II-Waffen-SS German-World-War-II-Panzergrenadier

Panzergrenadier, to niemieckie okre¶lenie na formacjê grenadierów pancernych, czyli oddzia³y piechoty szkolone do walki w ¶cis³ym wspó³dzia³ania z w³asnymi czo³gami. Okre¶lenie to zaczêto oficjalnie stosowaæ od 1942 roku, kiedy to dywizje piechoty zosta³y przemianowane na dywizje grenadierów, a dywizje piechoty zmotoryzowanej na w³a¶nie dywizje grenadierów pancernych. Warto dodaæ, ¿e w latach 1937-1942 na okre¶lenie pu³ków piechoty s³u¿±cych w jednostkach pancernych stosowno okre¶lenie Schützen Regiment. Teoretycznie podstawowym wyposa¿eniem dywizji grenadierów pancernych mia³ byæ opancerzone transportery pó³g±sienicowe, zw³aszcza Sd.Kfz.251, ale ze wzglêdu na niewystarczaj±c± produkcjê bardzo czêsto piechota ta by³a transportowana ciê¿arówkami. Standardowo dywizja grenadierów pancernych sk³ada³a siê z trzech pu³ków piechoty, po dwa bataliony w ka¿dym pu³ku oraz liczne jednostki wsparcia w  tym miêdzy innymi jednostki przeciwpancerne, przeciwlotnicze, saperskie czy ³±czno¶ci. Czêsto wykorzystywano w tych formacjach dzia³a samobie¿ne, taki jak np. StuG III. Warto dodaæ, ¿e dywizje grenadierów pancernych by³y formowane nie tylko w Wehrmachcie, ale te¿ w Waffen SS – za przyk³ad niech pos³u¿y Dywizja Totenkopf czy Dywizja Hohenstaufen.

Pierwsz± jednostk± paramilitarn±, która mia³a w nazwie skrót SS (niem. Schutz Staffel) by³a osobista ochrona dyktatora III Rzeszy o nazwie Leibstandarte Adolf Hitler, która zosta³a oficjalnie sformowana w 1933 roku. Od 1934 r. SS by³ formacj± niezale¿n±, na której czele sta³ Heinrich Himmler. Z czasem sformowano dalsze jednostki SS, miêdzy innymi SS-Totenkopfverbände oraz SS-Verfügungstruppe. Warto dodaæ, ¿e ta ostatnia by³a szkolona podobnie do regularnych jednostek piechoty Wehrmachtu. Na stosunkowo niewielk± skalê jednostek SS u¿yto bojowo w czasie walk w Polsce w 1939 r. oraz w kampanii francuskiej w 1940 roku. Pierwsze jednostki przeznaczone od pocz±tku do walk na froncie utworzono w po³owie 1940 r. nadaj±c im okre¶lenie Waffen SS. Pocz±tkowo werbunek do nich by³ ochotniczy, przeprowadzany tak¿e w¶ród ludno¶ci nie-niemieckiej, ale z czasem zaczêto stosowaæ obowi±zkowy pobór. W ramach Waffen-SS sformowano wiele dywizji o ró¿nej warto¶ci bojowej. Niemniej kilka z nich (np. 1 Dywizjê Pancern± SS LAH, 2 Dywizjê Pancern± SS Das Reich czy 12 Dywizjê Pancern± SS Hitlerjugend) mo¿na uznaæ za jednostki elitarne, o bardzo wysokiej warto¶ci bojowej i czêsto wyposa¿one w najlepszy dostêpny sprzêt. Swe niema³e walory wykaza³y nie tylko na froncie wschodnim (1941-1945), zw³aszcza w toku walk pod Charkowem w 1943 r., ale te¿ w toku bojów we Francji w 1944 roku. Inna sprawa, ¿e jako¶æ kadry dowódczej tych jednostek by³a w niejednym przypadku dyskusyjna, a wielu ¿o³nierzy Waffen-SS dopu¶ci³o siê w toku II wojny ¶wiatowej zbrodni wojennych.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Waffen-SS Anorakanzug officer No.1
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

lunes, 14.6.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 21.6.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 21.6.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
martes, 22.6.2021
-
miércoles, 23.6.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 6.11.2020
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: Mantis Miniatures
Código de producto: MAN-MAC21
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.21 o 11900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35H01
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.96 o 6500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM265
Disponibilidad: ¡disponible!

€59.63 o 38800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H017
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.20 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H018
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.20 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H011
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.20 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H010
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.20 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H012
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.20 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35PE01
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.96 o 6500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF0041
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.51 o 4900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H009
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.20 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF35336
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.17 o 4700 pts.

Artículos similares

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-048
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.95 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-062
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.02 o 15000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-061
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.95 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-041
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.02 o 15000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-065
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.02 o 15000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-034
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.95 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-035
Disponibilidad: ¡disponible!

€25.43 o 16600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-040
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.95 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-064
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.95 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-105
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.95 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-068
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.02 o 15000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-067
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.95 o 7800 pts.