Amazing Art

Amazing Art 19632 Weathering Mini Brush 10 szt

Weathering Mini Brush 10 szt - Image 1
Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19632
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 19.5.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€3.11 o 2000 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteAmazing Art
Código de artículoAMZ19632
Peso0.04 kg
Ean:5902641619632
Añadido al catálogo:19.10.2018
TagsSuchy-pigment Weathering-Sponge-Brush Modeling-Brush-Set

Zestaw 10 jednorazowych pêdzli z w³ochatym materia³em, nazywanych te¿ mikro-aplikatorami (ang. micro brushes) o d³ugo¶ci ca³kowitej ok. 90 mm. Niemal w ca³o¶ci zosta³y wykonane z twardego i przezroczystego tworzywa sztucznego. Natomiast ich koñcówki (czê¶æ robocza) zosta³y wytworzone z w³ókniny, która z trudem ulega strzêpieniu i zachowuje nadany fabrycznie kszta³t. Warto dodaæ, ¿e omawiane mikro-aplikatory cechuj± siê dobr± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn± jak na ten typ narzêdzi. Jednocze¶nie, mog± okazaæ siê bardzo przydatne w warsztacie w³a¶ciwie ka¿dego modelarza, a spektrum ich zastosowañ jest naprawdê szerokie! W pierwszej kolejno¶ci mo¿na je wykorzystaæ do punktowego nak³adania niewielkiej ilo¶ci farby na ró¿nego typu detale modelarskie (na przyk³ad w kabinie pilota samolotu), jak równie¿ do zbierania jej ma³ych nadmiarów z powierzchni modelu plastikowego. Przy odpowiednio wysokiej dozie umiejêtno¶ci mog± okazaæ siê u¿yteczne przy malowaniu ma³ych plam kamufla¿u na niektórych samolotach z okresu II wojny ¶wiatowej, zw³aszcza niemieckich my¶liwcach z koñcowej fazy tego konfliktu. Warto dodaæ, ¿e pozwalaj± na pracê z farbami akrylowymi, emaliowymi czy olejnymi, jak równie¿ pozwalaj± na ich bardzo precyzyjne odmierzenie, co z kolei zmniejsza ich zu¿ycie. Z powodzeniem mo¿na je równie¿ zastosowaæ przy nak³adaniu kalkomanii. Prezentowane mikro-aplikatory oka¿± siê przydatne zw³aszcza w toku jej nanoszenia na model, jak równie¿ przy usuwania nadmiaru: wody, powietrza spod kalki albo p³ynu do jej zmiêkczania (na przyk³ad: Decalfix 125ml lub Mark Fit). Oka¿± siê równie¿ przydatne przy nak³adania niewielkich ilo¶ci kleju cyjanoakrylowego (CA) na ma³e i ¶redniej wielko¶ci detale modelarskie albo elementy fototrawione. Mo¿na je tak¿e zastosowaæ do nak³adania ró¿nego typu szpachlówek na przyk³ad na miejsca po usuniêtych wypychaczach albo takie w których d±¿y siê do uzyskania ob³ego kszta³tu. W przypadku stosowania szpachlówki epoksydowej zaleca siê zwil¿enie mikro-aplikatora wod±, co znacz±co u³atwia pracê i czyni z niej wysoce plastyczn± masê. Rzecz jasna mo¿na je równie¿ wykorzystaæ w szerokim spektrum prac zwi±zanych z weatheringiem modeli plastikowych, poczynaj±c na nanoszeniu ¶ladów rdzy, a na tworzeniu smug przy silnikach lotniczych koñcz±c. Ciekawym zastosowaniem prezentowanych mikro-aplikatorów, jest wykorzystanie ich w technice polegaj±cej na pocieraniu miêkkiego o³ówka o raczej gruboziarnisty papier ¶cierny (na przyk³ad: Papier ¶cierny 180 albo Finishing Abrasive P180 - 3pcs), a nastêpnie naniesienie tak powsta³ych grafitowych opi³ków za pomoc± mikro-aplikatora jako imitacji ¶ladów okopcenia rur wydechowych czo³gów, samolotów czy te¿ luf lotniczych karabinów maszynowych oraz dzia³ek. Wykorzystuj±c natomiast czysty mikro-aplikator albo pêdzel o sztywnym w³osiu mo¿na zmniejszaæ poziom zabrudzenia modelu.  Bez w±tpienia spektrum zastosowañ tych zdawa³oby siê niepozornych narzêdzi modelarskich jest bardzo szerokie! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Weathering Mini Brush 10 szt, Weathering Micro Brush 25 szt albo Weathering Micro Brush 25 szt.

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Weathering Mini Brush 10 szt
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 10 uds.
miércoles, 19.5.2021

más de 10 uds.
jueves, 20.5.2021

GLS

1 - 10 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 26.5.2021

más de 10 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 27.5.2021

UPS

1 - 10 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 26.5.2021

más de 10 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 27.5.2021

DHL

1 - 10 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 27.5.2021
-
viernes, 28.5.2021

más de 10 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 28.5.2021
-
lunes, 31.5.2021

Correo certificado

1 - 10 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 25.5.2021
-
miércoles, 26.5.2021

más de 10 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 26.5.2021
-
jueves, 27.5.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 19.10.2018
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19571
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.48 o 2300 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19595
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.48 o 2300 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19601
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.48 o 2300 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ18932
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.35 o 4800 pts.

Fabricante: AK-Interactive
Código de producto: AKI-580
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.65 o 1700 pts.

Fabricante: AK-Interactive
Código de producto: AKI-577
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.41 o 1600 pts.

Fabricante: AK-Interactive
Código de producto: AKI-579
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.79 o 1800 pts.

-13%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87084
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.44 €4.76
o 3400 pts.

Fabricante: Mig Productions
Código de producto: MIG-ABT-850
Disponibilidad: ¡disponible!

€67.16 o 43700 pts.

Fabricante: Harder & Steenbeck
Código de producto: HAR170007
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.64 o 12100 pts.

Fabricante: Harder & Steenbeck
Código de producto: HAR170000
Disponibilidad: ¡disponible!

€19.36 o 12600 pts.

Fabricante: Meng Model
Código de producto: MNG-MTS010
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.93 o 6500 pts.