Green Stuff World 9311 Weathering Sticks 8mm (set 3pc)

Weathering Sticks 8mm (set 3pc) - Image 1
Fabricante: Green Stuff World
Código de producto: GSW9311
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 3.4.2021
€5.98 o 3900 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteGreen Stuff World
Código de artículoGSW9311
Peso0.02 kg
Ean:8436554368105
Añadido al catálogo:20.5.2019
TagsWeathering-Pencils Weathering-Brush

Zestaw 3 „pêdzli”, a w³a¶ciwie specjalnie uformowanych g±bek dedykowanych do prac zwi±zanych z weatheringiem oraz nanoszeniem wszelkiego typu ¶ladów eksploatacji na modelach plastikowych. Ka¿de z prezentowanych narzêdzi ma 150 mm d³ugo¶ci oraz ¶rednicê rzêdu 8 mm. Zosta³o równie¿ uformowane w kszta³t przypominaj±cy d³ugopis albo o³ówek o okr±g³ym przekroju. Chocia¿ konstrukcja narzêdzi jest bardzo prosta, to jednak wykazuj± siê odpowiedni± twardo¶ci± i zapewniaj± w³a¶ciwie bezproblemow± aplikacjê. Zapewniaj± tak¿e wygodn± i ergonomiczn± pracê. Producent deklaruje równie¿ ich dobr± odporno¶æ mechaniczn±. Co wiêcej, ka¿dy z prezentowanych „pêdzli” mo¿na przeci±æ w poprzek (najlepiej no¿yczkami) na 2 lub wiêcej czê¶ci i uzyskaæ po¿±dan± ilo¶æ aplikatorów o odpowiedniej d³ugo¶ci. Ich wierzcho³ki mo¿na równie¿ formowaæ w ró¿ne kszta³ty, adekwatne do danego zadania, za pomoc± no¿yczek albo no¿yka modelarskiego. Omawiane narzêdzia mo¿na z powodzeniem wykorzystaæ przy aplikacji suchych pigmentów, weatheringu czy ró¿nego typu ¶ladów eksploatacji (na przyk³ad: tworzenia imitacji odprysków farby). Mo¿na je stosowaæ zarówno z produktami akrylowymi, jak i emaliowanymi. Mog± siê równie¿ okazaæ przydatne przy nanoszeni kamufla¿u na modele plastikowe z okresu II wojny ¶wiatowej czy przy pracach malarskich zwi±zanych z figurkami lub popiersiami. Spektrum zastosowañ tych prostych, ale bez w±tpienia bardzo u¿ytecznych narzêdzi, jest bardzo szerokie! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Weathering Sticks 15mm (set 2pc), AK 4188 LEAD WEATHERING SET albo Lead weathering set.

Weathering Brushes

Simple and comfortable weathering brushes available in 2 sizes. They have the shape of a pen, but its interior is filled with sponge that can be cut, molded and removed as needed.

Length: 150 mm
Diameter: 8mm

This set includes 3 Weathering Brushes. Recommend products: Weathering Sticks 15mm (set 2pc), AK 4188 LEAD WEATHERING SET and Lead weathering set.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Weathering Sticks 8mm (set 3pc)
Añadido al catálogo: 20.5.2019
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: Green Stuff World
Código de producto: GSW9312
Disponibilidad: no disponible

€5.98 o 3900 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19663
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.25 o 1500 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19625
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.11 o 2000 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19618
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.48 o 2300 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19588
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.48 o 2300 pts.

Fabricante: AK-Interactive
Código de producto: AKI-4187
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.65 o 1700 pts.

Fabricante: AK-Interactive
Código de producto: AKI-4185
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.65 o 1700 pts.

Fabricante: AK-Interactive
Código de producto: AKI-4186
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.65 o 1700 pts.

Fabricante: AK-Interactive
Código de producto: AKI-4181
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.65 o 1700 pts.

Fabricante: AK-Interactive
Código de producto: AKI-4188
Disponibilidad: a pedido

€10.82 o 7100 pts.

Fabricante: AK-Interactive
Código de producto: AKI-4182
Disponibilidad: a pedido

€10.82 o 7100 pts.