NEW! Ugears 70055 Wie¿a-M³yn Wiatrowy

Wie¿a-M³yn Wiatrowy - Image 1
Fabricante: Ugears
Código de producto: UGE70055
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: martes, 29.9.2020
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€73.87 o 48100 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteUgears
Código de artículoUGE70055
Peso1.45 kg
Ean:4820184120846
Añadido al catálogo:10.7.2020

Wie¿a-M³yn Wiatrowy Ugears - to nie tylko model wiatraka, lecz tak¿e ciekawa podró¿ po historii. Konstrukcja modelu opiera siê na budowie wiatraka Chesterton z 17 wieku, który zachowa³ siê do dzisiaj w angielskim hrabstwie Warwickshire. Mimo angielskich korzeni prototypu model Ugears nawi±zuje tak¿e do  hiszpañskiej literatury piêknej - do walki z wiatrakiem szykuj± siê nieokie³znany romantyk i marzyciel, przemy¶lny szlachcic Don Kichot oraz jego giermek i przyjaciel Sancho Pansa.

Mechaniczny model "Wie¿a-M³yn Wiatrowy" jest wykonany z wysokiej jako¶ci sklejki, która zosta³a zbadana przez europejskie laboratoria i jest stosowana m.in. w produkcji mebli dzieciêcych. Zestaw zawiera wszystkie elementy niezbêdne do sk³adania. Jako¶æ wykonania elementów jest bardzo wysoka, poniewa¿ wycinane s± one ze sklejki metod± laserow±.

Wewn±trz opakowania znajdziesz panele ze sklejki, z których wystarczy wyj±æ gotowe elementy i zmontowaæ z nich gotowy model.  Nie bêdziesz potrzebowaæ ani kleju, ani ¿adnych specjalnych narzêdzi. Sk³adanie modelu odbywa siê na podstawie szczegó³owej instrukcji z rysunkami sporz±dzonej w jêzyku polskim i 10 innych jêzykach.

Design

Model " Wie¿a-M³yn Wiatrowy" Ugears jest wykonany w stylu wiktoriañskiego steampunk skeletonu na podstawie konstrukcji kamiennego wiatraka Chesterton. Skrzyd³a wiatraka maj± aerodynamiczny kszta³t, który w czasie obracania siê powoduje przyjemny powiew wiatru. Odpowiedni± prêdko¶æ obrotow± zapewniaj± dwustopniowy reduktor obiegowy oraz kó³ka zêbate ró¿nego kszta³tu i wielko¶ci.

Obracaj±ca siê i przypominaj±ca krête schody podstawa z ³ukami jest czê¶ci± przek³adni ¶limakowej uruchamiaj±cej skomplikowany mechanizm. Dziêki swojej czarownej mechanice ruch kó³ek zêbatych i elementów na d³ugo przyci±ga wzrok.

Jak to dzia³a

Je¶li chcesz pokazaæ dziecku w jaki sposób energia wiatru przekszta³ca siê w energiê ruchu mechanizmu, skorzystaj z suszarki do w³osów i skieruj strumieñ powietrza na skrzyd³a modelu. Nawet bez napêdu gumowego skrzyd³a bêd± siê obracaæ podobnie jak w prawdziwym wiatraku.

Model jest napêdzany przez zdejmowany napêd gumowy, bez którego wiatrak dzia³a w trybie rêcznym. W³a¶nie w tym trybie najciekawiej jest obserwowaæ fascynuj±cy z³o¿ony mechanizm przed tym, jak zamontowaæ napêd i uruchomiæ wiatrak w trybie autonomicznym.

Energia ruchu obrotowego napêdu gumowego jest przekazywana na skrzyd³a wiatraka za pomoc± mechanizmu ¶limakowego (¶rubowego) i przek³adni zêbatej.  Ta ostatnia zawiera ogniwo giêtkie, mianowicie napêd ³añcuchowy, sk³adaj±cy siê z du¿ej ilo¶ci ma³ych ogniw. Wykonany ze sklejki szczegó³owy model ³añcucha zêbatego zosta³ zastosowany w modelach Ugears po raz pierwszy.

 

Czê¶ci:                   585
Poziom:                  Ciê¿ko
Czas monta¿u:       14-16 godziny
Wymiary modelu:   35 x 48.5 x 22 cm
Opakowanie:         37.8 x 17 x 5 cm
Waga wysy³ki:        1.490 kg¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Wie¿a-M³yn Wiatrowy
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

martes, 29.9.2020

GLS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 6.10.2020

UPS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 6.10.2020

DHL


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 7.10.2020
-
jueves, 8.10.2020

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 10.7.2020
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?