FPW Model

NEW! FPW Model 72501 ¯o³nierz Wehrmachtu, Stalingrad, zima

¯o³nierz Wehrmachtu, Stalingrad, zima - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: FPW Model
Código de producto: FPW-72501
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 3.3.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€4.40 o 2900 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteFPW Model
Código de artículoFPW-72501
Peso0.01 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:3.2.2021
TagsBattle-of-Stalingrad-1942-1943 German-World-War-II-Infantry

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Bitwa pod Stalingradem jest do¶æ powszechnie uznawana za najkrwawsz±, pojedyncz± bitwê II wojnie ¶wiatowej. Zosta³a stoczona pomiêdzy Armi± Czerwon±, a wojskami pañstw Osi – zw³aszcza Wehrmachtem – na froncie wschodnim w okresie od sierpnia 1942 r. do lutego 1943 roku. Dosz³o do niej w wyniku realizacji przez Wehrmacht planu o kryptonimie Fall Blau, który mia³ na celu opanowanie po³udniowych obszarów ZSRR, doj¶cie do Kaukazu oraz zajêcia pól ropono¶nych Majkopu czy Baku. Jednak w toku realizowania tego planu, w wyniku miêdzy innymi interwencji Adolfa Hitlera, jednym z g³ównych celów operacji sta³o siê zajêcie miasta Stalingrad. Decyzja ta okaza³a siê dla nazistowskich Niemiec jedn± z najgorszych w dziejach II wojny ¶wiatowej. Batalia stalingradzka przerodzi³a siê bowiem w koszmarnie krwawe i bardzo ciê¿kie walki miejskie, w czasie których walczono o ka¿dy dom czy ulicê, a linia frontu przebiega³a nierzadko przez pokoje czy klatki schodowe w blokach mieszkalnych! Finalnie, w jej wyniku Wehrmacht poniós³ wielk± klêskê, a do radzieckiej niewoli dosta³a siê ca³± 6. Armia wraz z feldmarsza³kiem Friedrichem Paulusem. Szacuje siê, ¿e w to ca³ej bitwy stalingradzkiej, wojska pañstw Osi straci³y ok. 850.000 ¿o³nierzy – zabitych, rannych i wziêtych do niewoli. Bitwa pod Stalingradem oznacza³a równie¿ zwrot w wojnie na froncie wschodnim, która zaczê³a od tego momentu przybieraæ obrót korzystny dla ZSRR.

Decyduj±cy wp³yw na kszta³towanie siê organizacji oraz taktyki niemieckiej piechoty przed wybuchem II wojny ¶wiatowej mia³y z jednej strony do¶wiadczenia wyp³ywaj±ce z poprzedniej wojny ¶wiatowej, ale te¿ prace teoretyczne powstaj±ce w latach 20. i 30. XX wieku, które czêsto podkre¶la³y konieczno¶æ postrzegania niemieckiej piechoty jako narzêdzia prowadzenia wojny ofensywnej. Wp³ywa³o to zarówno na wyposa¿enie, jak i organizacjê niemieckiej dywizji piechoty, która w toku kampanii wrze¶niowej z 1939 roku liczy³a 3 pu³ki piechoty, z których ka¿dy dzieli³ siê na 3 bataliony piechoty, kompaniê artylerii oraz kompaniê przeciwpancern±. Do tego dochodzi³y liczne jednostki wsparcia, miêdzy innymi: pu³k artylerii z 4 dywizjonami artylerii (w tym jednym ciê¿kiej), batalion przeciwpancerny, batalion saperów czy batalion ³±czno¶ci. W sumie dywizja piechoty tzw. I fali mobilizacyjnej liczy³a ok. 17.700 ludzi i posiada³a znacz±cy komponent artyleryjski, ale te¿ by³a obficie wyposa¿ona w broñ maszynow±. Posiada³a te¿ nowoczesne i wydajne – jak na owe czasy – ¶rodki ³±czno¶ci i dowodzenia. W toku wojny dywizje piechoty ulega³y transformacji – w 1943 r. czê¶æ z nich zosta³a przekszta³cona w dywizje grenadierów pancernych. Natomiast od 1943 r. standardowa dywizja „tradycyjnej” piechoty liczy³a ok. 12.500 ludzi (a nie ok. 17.700 ludzi jak w 1939 r.), zmniejszono te¿ w niej komponent artyleryjski – zw³aszcza artylerii ciê¿kiej – natomiast znacz±co poprawiono obronê przeciwpancern±. Przyjmuje siê, ¿e w toku ca³ej II wojny ¶wiatowej w Wehrmachcie s³u¿y³o ok. 350 dywizji piechoty.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: ¯o³nierz Wehrmachtu, Stalingrad, zima
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

miércoles, 3.3.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 10.3.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 10.3.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
jueves, 11.3.2021
-
viernes, 12.3.2021

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
martes, 9.3.2021
-
miércoles, 10.3.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 3.2.2021
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Fabricante: RB-Model
Código de producto: RBM35A05
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.52 o 1000 pts.

Fabricante: RB-Model
Código de producto: RBM35A16
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.03 o 2000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-T72033
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.22 o 8000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-D72060
Disponibilidad: a pedido

€18.88 o 12300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Pavla Models
Código de producto: PVM72010
Disponibilidad: a pedido

€1.93 o 1300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMMV057
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.13 o 8600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aber
Código de producto: abe72A13
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.11 o 4600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMB72018
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.86 o 2500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMB72039
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.69 o 3100 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve6178
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.37 o 2900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Heller
Código de producto: hlr53013
Disponibilidad: ¡disponible!

€38.14 o 24800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve6153
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.37 o 2900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve6105
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.37 o 2900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita6033
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.56 o 6200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita6118
Disponibilidad: ¡disponible!

€65.01 o 42300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita6151
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.14 o 7300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve6216
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.37 o 2900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Heller
Código de producto: hlr49605
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.86 o 5100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF72156
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.58 o 6900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasMT30
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.12 o 6600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hat
Código de producto: HAT8119
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.75 o 5700 pts.